دانستنی صنعتی گیربکس ، گیربکس چیست ؟


دانستنی صنعتی گیربکس ، گیربکس چیست ؟

گیربکس چیست؟ عرفا عامل نیروی جنبشی و حرکت در صنعت الکتروموتور استکه به دو دسته جریان مستقیم DC وجریان متناب AC رایج تقسیم می‌شود. در‌صنعت معمولا‌ از الکتروموتور های AC استفاده می شود. که خود به دو دسته تک فاز وسه فاز تقسیم می‌شود. الکتروموتورهای تک فاز درتوان های پایین حد‌ود ۱۲/۱ اسب یا ۷٫۵


بیشتر بخوانید ...