دانستنی صنعتی الکتروموتور ، الکتروموتور چیست ؟


دانستنی صنعتی الکتروموتور ، الکتروموتور چیست ؟

الکتروموتور چیست ؟ یک موتور الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند . عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است توسط ژنراتور انجام می شود .این دو وسیله به جز در عملکرد مشابه یکدیگر هستند .اکثر موتور های الکتریکی توسط الکترومغناطیس کارمی کنند . اغلب موتور های الکتریکی دوارند اما میوتور


بیشتر بخوانید ...